ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

Από έρευνα αγοράς που έγινε σε δείγµα εννέα αντιπροσώπων µηχανηµάτων κατεργασίας ξύλου, κατά την διάρκεια της έκθεσης Furnima, από 31 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2005, που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, οδηγηθήκαµε στα ακόλουθα αποτελέσµατα:

 

Στην αγορά σήµερα κυριαρχούν τα κέντρα µορφοποίησης CNC, µε σαφή προτίµηση σε αυτά τριών αξόνων (42%).

 

Ο συνδυασµός κόστους – δυνατοτήτων παίζει σηµαντικό ρόλο στην απόκτηση τους σε σηµαντικό ποσοστό (87%).

 

Το υλικό που κατεργάζονται είναι συνδυασµός µασίφ ξυλείας και σύνθετων συγκολληµένων προϊόντων ξύλου (83%).

 

Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον κυριότερο πελάτη των εργαλειοµηχανών CNC (50%).

 

Το µεγαλύτερο µέρος των πελατών αντιµετωπίζει πρόβληµα στον προγραµµατισµό του µηχανήµατος (87%).

 

Οι αντιπρόσωποι στην πλειοψηφία τους πιστεύουν ότι η Ελληνικές βιοµηχανίες δεν µπορούν να εξοικειωθούν εύκολα µε τις εργαλειοµηχανές CNC (38%).

 

Σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι οι πελάτες δεν έχουν ολοκληρωµένη εικόνα του τι θέλουν να αγοράσουν (37%).

 

Παρόλα αυτά οι περισσότεροι πελάτες δεν διστάζουν να προβούν σε µία αγορά CNC (49%).

 

 


Πτυχιακή εργασία του σπουδαστή

του Τµήµατος Σχεδιασµού και Τεχνολογίας

κ. Άγγελου Π. ΣαπακόληRomBotics

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC

Ο.Τ.Γ 752 Τ.Κ 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΜΥΡΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

6977414651

Email: cnc@rombotics.com